logo

PRIVACY VERKLARING - Vertrouwelijke verwerking van je persoonsgegevens

Privacy Statement

Wetgeving: bescherming van de persoonsgegevens.


Wij verbinden ons ertoe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.


De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder
de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S.,18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999).
Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die je aanbelangt, zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je
toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben of zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

Registratie van persoonsgegevens

Je kan de website ‘www.buitenshuiskleit.be’ vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen zonder dat je om het even welke persoonlijke informatie ter
beschikking dient te stellen. Alleen indien je een reservatie uitvoert of een mail stuurt met een specifieke vraag, dien je minimum een aantal persoonlijke gegevens (naam, voornaam, e-mailadres) mee te delen.


Telkens je persoonlijke gegevens verstrekt, zullen wij deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van
persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden
door een beperkt aantal personen. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Wij geven geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan
wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat wij persoonsgegevens
doorgeven aan organisaties of bedrijven waar we me samenwerken, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt jou uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd.

Doel van verwerking

We verwerken de verzamelde persoonsgegevens om met jou in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om je te informeren over nieuwsfeiten,

Als je zulke informatie niet (meer) wilt ontvangen, kan je dat per e-mail () melden met vermelding van jouw naam, postadres en e-mail.

Toelating voor verwerking

Door jouw persoonsgegevens te verstrekken geef je uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als we jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden wensen te verwerken of ze willen doorgeven aan organisaties of bedrijven waarmee we samenwerken, dan zullen we jou daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht de gegevens die we over jou geregistreerd hebben, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment
vragen dat jouw persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd.